Regulamin usługi imoje

ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Kupujących dokonujących Transakcji poprzez Usługę imoje wyłącznie w ramach serwisu Datasport.

Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę imoje

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, na rzecz zawodników jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000, 00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000, 00 zł, będącym czynnym podatnikiem VAT, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 634-013-54- 75 - numer telefonu: +48 (32) 357 00 69, zwana dalej "Operatorem". Operator realizując Usługę imoje występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zwanej dalej "Ustawą". Organem sprawującym nadzór nad Operatorem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Cechy Usługi imoje

Usługa imoje jest usługą płatniczą w rozumieniu Ustawy, w zakresie przyjmowania przez Operatora środków pieniężnych przekazywanych przez zawodnika z wykorzystaniem udostępnionych mu kanałów płatności w celu dokonania opłaty za start w zawodach, które rejestrowane są w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz organizatora zawodów. Warunkiem przekazania wpłat, o których mowa powyżej, jest istnienie zobowiązania pieniężnego, wynikającego z umów zawartych pomiędzy Organizatorem zawodów i startującymi zawodnikami.

Usługa imoje dla organizatorów prowadzona jest na podstawie umowy ramowej, zawartej pomiędzy organizatorem zawodów a firmą Datasport, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, której postanowienia zawarte są w niniejszym regulaminie.

Umowa o świadczenie Usługi imoje dla organizatorów zawarta jest na czas obowiązywania umowy o świadczenie usługi przez Datasport w ramach serwisu Datasport zgodnie z postanowieniami Regulaminu Datasport.

Przystąpienie i korzystanie przez Organizatora z Usługi imoje nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.

W ramach Usługi imoje możliwe jest:

- dokonanie przez Zawodników zapłaty za udział w zawodach i inne usługi oferowane w ramach serwisu Datasport z wykorzystaniem udostępnionych przez Operatora kanałów płatności obsługiwanych przez dostawców usług płatniczych, w tym z użyciem: karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące w ramach Usługi imoje, oraz innych kanałów płatności udostępnionych przez Operatora.

realizacja wypłat na polecenie Organizatora w drodze przelewu bankowego na zdefiniowany przez niego rachunek bankowy.

W ramach Usługi imoje, Operator posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.

W celu korzystania z Usługi imoje niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadanie rachunku bankowego prowadzonego przez bank posiadający siedzibę na terytorium Polski. Osoby nie posiadające takiego rachunku mogą dokonać płatności używając karty płatniczej akceptowanej przez Operatora.

Pod pojęciem dzień roboczy rozumie się każdy dzień inny niż sobota oraz inny dzień ustawowo wolny od pracy.

Wszelkie operacje finansowe związane z Usługą imoje są dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.

Usługa imoje nie może być wykorzystywana do realizacji innych płatności, aniżeli spłata zobowiązań Zawodników, które wynikają bezpośrednio z umów zawartych w ramach serwisu Datasport

Datasport nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek bankowy lub adres wskazany przez organizatora, na zasadach określonych w umowie, spowodowane nie podaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Organizatora, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Odpowiedzialność Operatora

Operator ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych na zasadach określonych w Ustawie, w tym na zasadach określonych w art. 144-146 Ustawy.

Operator nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Zawodnikiem a Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Organizatorów, z wyłączeniem czynności objętych Usługą imoje. Operator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Organizatorów do zawarcia i wykonania umowy oraz za wypłacalność Zawodników.

USŁUGA IMOJE DLA ZAWODNIKÓW

Szczególne zasady świadczenia Usługi imoje dla zawodników

Operator świadcząc Usługę imoje na rzecz Zawodnika dokonuje przekazania otrzymanych środków pieniężnych do Datasport poprzez zaksięgowanie ich w ramach narzędzia rozliczeniowego. Usługa imoje na rzecz Zawodnika realizowana jest nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora od Zawodnika. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora jest moment, w którym rachunek bankowy Operatora został uznany kwotą zapłaty za Usługę przekazaną przez Zawodnika. Zawodnik nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu otrzymania go przez Operatora

Operator świadczy Usługę imoje na podstawie złożonego przez Zawodnika zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza płatności. Brak otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora w ciągu 10 dni od daty złożenia zlecenia płatniczego powoduje, iż zlecenie uzyskuje status „anulowane”.

Operator w ramach Usługi imoje udostępnia Kupującym następujące kanały płatności obsługiwane przez dostawców usług płatniczych:

przelewy elektroniczne, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim,

przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym,

inne metody udostępnione przez Operatora Płatności, umożliwiające wykonywanie zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta osoba, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Jeśli regulamin wydarzenia sportowego nie stanowi inaczej, na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, osobie biorącej udział w wydarzeniu sportowym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi imoje

Dane osobowe Zawodników: imię, nazwisko, adres e-mail, przekazywane są przez Datasport Operatorowi płatności, w celu świadczenia Usługi imoje, a także w celu wypełnienia przez Operatora obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

W odniesieniu do danych osobowych Zawodników, przekazanych przez Datasport Operatorowi, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane „RODO” - poza Datasport jest także Operator.

Operator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony przetwarzanych danych. Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

Zawodnik ma prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych.

Dane osobowe Zawodników, których dane osobowe zostały przekazane przez Datasport Operatorowi, mogą być przekazywane:

a) podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usługi imoje;

b) w zależności od wybranej przez Użytkownika metody płatności ww. dane osobowe mogą zostać przekazane do: banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, organizacji kart płatniczych, schematów płatniczych) w celu realizacji Usługi imoje;

c) ponadto podmiotom wspierającym działalność ING Bank Śląski S.A. tj. dostawcom infrastruktury IT, dostawcom narzędzi do analizy ryzyka płatności;

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

Zawodnik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

Reklamację można złożyć w formie:

a. pisemnej na adres Operatora,

b. elektronicznej, na adres platnosci@datasport.pl,

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Operatora współdziałania z bankiem, który współpracował z nim przy obsłudze płatności, wyżej wskazany termin może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od banku niezbędnych informacji, jednak nie dłużej niż do 60 dni licząc od dnia wpływu reklamacji. Operator informuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności, które mają być wyjaśnione oraz termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez ING Bank Ślaski S.A. pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

Użytkownik może wnieść skargę na naruszające przepisy prawa działanie Operatora płatności do organu sprawującego nadzór nad Operatorem.